جایزه 50 میلیونی

مسابقه(chalenge)
با جایزه نقدی ۴۵میلیون

برای ۳ نفر اول مسابقه

نفر اول 25 میلیون
نفر دوم 10 میلیون
نفر سوم 5 میلیون

با حضور دو داور ایرانی

مسابقه(chalenge)
با جایزه نقدی ۴۵میلیون

برای ۳ نفر اول مسابقه

نفر اول 25 میلیون
نفر دوم 10 میلیون
نفر سوم 5 میلیون

ارتباط با کارشناس